home Tin Cộng Đồng, Tin Hoa Kỳ Quận Hạt Santa Clara chấp thuận địa điểm cho Trung Tâm Phục Vụ Người Mỹ Gốc Việt

Quận Hạt Santa Clara chấp thuận địa điểm cho Trung Tâm Phục Vụ Người Mỹ Gốc Việt

GIÁM SÁT VIÊN                                  GIÁM SÁT VIÊN

Dave Cortese              Cindy Chavez

Supervisor, District Three            Supervisor, District Two

(408) 299-5030                                   (408) 299-5020

www.supervisorcortese.org             www.supervisorchavez.org

______________________________________________________________________________________

 

THÔNG TIN BÁO CHÍ

 

Ngày 23 Tháng 2 Năm 2016

Liên Lạc:  

Janice Rombeck, Văn Phòng Giám Sát Viên Dave Cortese,

408-299-5030, Janice.Rombeck@bos.sccgov.org

Alexander Lin, Văn Phòng Giám Sát Viên Cindy Chavez,

408-299-5020, Alexander.Lin@bos.sccgov.org

 

Quận Hạt Santa Clara chấp thuận địa điểm cho

Trung Tâm Phục Vụ Người Mỹ Gốc Việt   

 

Quận Hạt Santa Clara, CA – Trong một quyết định có tính cách lịch sử, hôm nay Hội Đồng Giám Sát Viên Quận Hạt Santa Clara đã đồng biểu quyết chấp thuận địa điểm được chọn trên một lô đất của chính quận hạt làm chủ, tọa lạc tại đường Senter gần đường Tully, nơi sẽ là Trung Tâm Phục Vụ Người Mỹ Gốc Việt trong tương lai.  Một tòa cao ốc có diện tích 50,000 square feet sẽ bao gồm Trung Tâm Phục Vụ Người Mỹ Gốc Việt cũng như những dịch vụ khác của Quận Hạt. Những dịch vụ khác của Quận Hạt sẽ được dời về từ những chổ đã mướn, giúp Quận Hạt để dành được nhiều triệu đồng từ chi phí mướn các văn phòng.

 

Trung Tâm Phục Vụ Người Mỹ Gốc Việt tương lai sẽ là một nơi tập trung những dịch vụ về sức khỏe và xã hội của Quận Hạt cho cộng đồng người Mỹ Gốc Việt với văn hóa và ngôn ngữ phù hợp cho người Việt. Trong năm 2012, Cơ Quan Sức Khỏe Y Tế Công Cộng của Quận Hạt Santa Clara   đã hoàn tất Bản Nghiên Cứu về Tình Trạng Sức Khỏe Y Tế của Người Việt, do lời đề nghị của Giám Sát Viên Dave Cortese, kết quả cho thấy có sự chênh lệch đáng kể về sức khỏe trong cộng đồng cũng như có những trở ngại về văn hóa và ngôn ngử làm cản trở sự dùng dễ dàng cho những dịch vụ quan trọng cần thiết cho cư dân.

 

Từ Bản Nghiên Cứu về Tình Trạng Sức Khỏe Y Tế của Người Việt nói trên, đưa đến việc Nghiên Cứu và Định Lượng cho Những Người Quan Tâm và Liên Hệ về Trung Tâm Dịch Vụ Người Mỹ Gốc Việt, dưới sự lảnh đạo của hai Giám Sát Viên Dave Cortese và Giám Sát Viên Cindy Chavez, để nhận định xa hơn về những sự chênh lệch và cản trở liên quan đến những dịch vụ về y tế và xã hội của Quận Hạt.  Kết quả của việc Nghiên Cứu và Định Lượng nầy là sự đề nghị từ Cơ Quan  Chấp Hành Quận Hạt cho việc xây cất Trung Tâm Phục Vụ Người Mỹ Gốc Việt đựợc đồng chấp thuận hôm nay.

 

Các chi tiết về Trung Tâm Dịch Vụ Người Mỹ Gốc Việt sẽ được trình bày và giới thiệu trong tiến trình về ngân sách vào tháng Năm sắp tới.

 

County of Santa Clara Approves Site for Vietnamese American Service Center

 

Santa Clara County, CA – In a historic decision, today the Santa Clara County Board of Supervisors unanimously approved the designation of the County-owned parcel located at Senter Road near Tully Road as the future site of the Vietnamese American Service Center. The 50,000 square foot building will house the Vietnamese American Service Center as well as other County services. The other County services will be moved from leased space, saving the County millions of dollars in lease costs.

 

The future Vietnamese American Service Center will serve as a one-stop hub for the County’s health and human services to be provided to the Vietnamese American community in a culturally-competent and language-accessible manner. In 2012, the Santa Clara County Public Health Department completed the Vietnamese American Health Assessment, originally proposed by Supervisor Dave Cortese, which revealed significant health disparities within the community as well as cultural and language barriers preventing access to vital services.

 

The Health Assessment gave rise to the Vietnamese American Service Center Stakeholder Assessment, led by Supervisors Dave Cortese and Cindy Chavez, to further identify disparities and barriers relating to the County’s health and human services. The findings of the Stakeholder Assessment resulted in a recommendation by the Office of the County Executive to construct the Vietnamese American Service Center which was unanimously approved today.

 

The details of the Vietnamese American Service Center will be introduced during the budget process this coming May.

Leave a Reply